Pracovní semináře

Tématické pracovní semináře pro žáky ZŠ Janovice

Seriál řady přednášek s praktickými ukázkami v tématickém členění tak, aby absolvent měl základní přehled o fototechnice a znal základní pojmy a ovládání fotoaparátu.  První sada školení je zaměřena spíše na zajištění základního rozhledu o problematice fotografování. Žák by měl získat přehled o technice fotografování, měl by být schopen rozhodnout o vhodnosti používané technologie a orientovat se v základních pravidlech tvorby kvalitní fotografie. Na první sadu přednášek navazuje praktické osvojení dovedností. Výsledkem pak je nejen seznámení se s procesem tvorby fotografií od výběru fotografovaného objektu, vlastního zachycení fotoaparátem a příprava na další zpracování. Z praktických cvičení je proveden výstup i ve formě prezentace prací žáků na internetu.

Celá sada školení je postavena na postupném seznámení žáků s historií fotografování, s používanou technikou a zároveň i na získání a osvojení základních principů aktivní tvorby.

Nepředpokládají se hluboké znalosti o fotografování a úroveň výuky je průběžně přizpůsobována znalostem a zájmu posluchačů. Podstatný je zájem žáka o tuto oblast. Předpokládá se aktivní účast žáka na přednáškách a zejména při praktickém cvičení.

V případě aktivního zájmu žáků je počítáno s další sadou přednášek, které budou zaměřeny na prohlubování získaných znalostí a dovedností. Postupně je možné rozšiřovat probíraná témata. K dispozici je rozsáhlé technické zázemí jak v oblasti historie, tak i aktuálně používané techniky. V případě zájmu je možné pokračovat se seznamováním se a výukou v oblasti produktové fotografie, ateliérového focení, fotografování za pomoci sady zábleskových zařízení a podobně.

Časové nastavení

Jednotlivá školení budou probíhat v třítýdenní periodě v pevném termínu. Zahájení se předpokládá v říjnu 2016, praktická část bude probíhat na jaře 2017.
Návrh termínů teoretické části - 7x čtvrtek v odpoledních hodinách. Praktická část – předpoklad o víkendu po předchozí dohodě (závisí na počasí) a v poslední praktické části v termínu vybrané reálné akce konané v obci.

Obsah seminářů

Jednotlivé semináře jsou rozděleny do dvou skupin:

Teoretická část

je zaměřena na teoretickou a částečně i praktickou přípravu v učebně. Žáci jsou seznámeni s problematikou fotografování a v průběhu semináře jsou nabyté znalosti procvičovány v praxi.

Praktická část

již předpokládá aktivní účast žáka. Cílem těchto celodenních seminářů je procvičit si v praxi zvolené postupy, vytvořit fotografii podle zadání a získat tak důležité praktické návyky. Seminář předpokládá vlastní fototechniku, pro speciální účely je fototechnika zapůjčena. Výsledkem jednotlivých seminářů je i prezentace vlastní tvorby na tomto webu. Žák si s sebou po absolvování semináře odnese vzorek své vlastní práce.