Informace pro rodiče

Tematické pracovní semináře pro žáky ZŠ

Seriál řady přednášek s praktickými ukázkami v tematickém členění tak, aby absolvent měl základní přehled o fototechnice a znal základní pojmy a ovládání fotoaparátu.  První sada školení je zaměřena spíše na zajištění základního rozhledu o problematice fotografování. Žák by měl získat přehled o technice fotografování, měl by být schopen rozhodnout o vhodnosti používané technologie a orientovat se v základních pravidlech tvorby kvalitní fotografie. Na první sadu přednášek navazuje praktické osvojení dovedností. Výsledkem pak je nejen seznámení se s procesem tvorby fotografií od výběru fotografovaného objektu, vlastního zachycení fotoaparátem a příprava na další zpracování. Z praktických cvičení je proveden výstup i ve formě prezentace prací žáků na internetu.

Celá sada školení je postavena na postupném seznámení žáků s historií fotografování, s používanou technikou a zároveň i na získání a osvojení základních principů aktivní tvorby.

Nepředpokládají se hluboké znalosti o fotografování a úroveň výuky je průběžně přizpůsobována znalostem a zájmu posluchačů. Podstatný je zájem žáka o tuto oblast. Předpokládá se aktivní účast žáka na přednáškách a zejména při praktickém cvičení.

V případě aktivního zájmu žáků je počítáno s další sadou přednášek, které budou zaměřeny na prohlubování získaných znalostí a dovedností. Postupně je možné rozšiřovat probíraná témata. K dispozici je rozsáhlé technické zázemí jak v oblasti historie, tak i aktuálně používané techniky. V případě zájmu je možné pokračovat se seznamováním se a výukou v oblasti produktové fotografie, ateliérového focení, fotografování za pomoci sady zábleskových zařízení a podobně.

Časové nastavení

Jednotlivá školení budou probíhat v třítýdenní periodě v pevném termínu. Zahájení je naplánováno na začátek října - viz rozvrh seminářů, praktická část bude probíhat na jaře 201. Praktická cvičení proběhnou o víkendu po předchozí dohodě (závisí na počasí) a v posledním kurzu praktické části pak v termínu vybrané reálné akce konané v obci.

Školitel

Ing. Vladimír Kutlvašr
Janovice č. 117
IČO:  46322256

Školení je zajišťováno jménem školitele.

Je možné absolvovat i jen vybranou sadu školení, nicméně je žádoucí postupné absolvování jednotlivých přednášek a cvičení z důvodu jejich návazností. Počet žáků na jednotlivá školení je orientační a po dohodě lze počet upravovat.